Štampa

Čekalište

Namenjeno je za smeštaj krmača pre prašenja i sastoji se od nezavisnih bokseva koji su konstruisani tako da se jednostavnim povezivanjem formiraju nizovi bokseva odnosno odeljena.

Postoje varijante sa dve vrste otvaranja vrata za ulaz krmača ručno sa zadnje strane ili pomoću poluge sa prednje strane boksa.

Svaki boks je snabdeven prohronskom hranilicom ili u nizu prohromskim ili betonskim valom po zahtevu kupca, pojilicom za krmaču rešetkastim podom od čeličnih toplocinkovanih orebrenih profila ili betonskom rešetkom iznad kanala za izđubravanje.