Štampa

Linija peletiranja

- Pužni transporteri za prihvata sirovine iz koša i dopremanje preko sektorskog dozatora do prese za peletiranje

- kosi transporteri sa orebrenom trakom za dopremanje peleta u hladnjak ili sa vibro sita na pakericu

- vibro sito za prosejavanje peleta

- ventilator sa ciklonom za prečišćavanje vazduha kojim se hladi pelet