Štampa

Konvencionalna sušara za drvo tip-SD

Namenjena je za sušenje listopadnog i četinarskog drveta različitih debljina.

KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:

Prema načinu sušenja, spadaju u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Ventilatori za cirkulaciju vazduha u sušari su reverzibilni sa motorima u tropskoj izvedbi. Telo sušare izrađuje se u panelnoj ( metalnoj ) ili građevinskoj izvedbi. Kod panelne izvedbe telo sušare se sastoji od sklopa sendvič paketa i noseće podkonstrukcije. U tavanskom delu sušare postavljena su grejna tela za zagrevanje vazduha, ventilatori za cirkulaciju vazduha, kao i sistem za vlaženje drveta sa viskopritisnom pumpom. Na čeonoj strani sušare postavljena su toplotno izolovana vrata, prenosna preko sistema vođica, a podizanje vrata se vrši preko mehanizma sa hidrauličnim cilindrom. Na sušari postoje i kontrolna vrata za prolaz radi vizuelne kontrole procesa sušenja. Uz sušaru se postavlja komandno - regulacioni orman u posebnoj čeličnoj konstrukciji, sa pratećom opremom i kablovskim razvodom.

NAČIN ŠARŽIRANjA:

Šaržiranje se vrši ručno ili mehanizovano. Mehanizovano se vrši unošenjem šarže viljuškarom ili vagonetom. Pri šaržiranju vagonetom sastavni deo isporučene opreme je vagonet sa šinskom stazom. Pomeranje vagoneta se vrši preko elektro pogona.

GREJNA TELA:

Za zagrevanje vazduha za sušenje u tavanskom delu postavljena su grejna tela. U izmenjivačima toplote kao grejni fluid koristi se topla voda, vodena para ili termalno ulje. Izmenjivači su izrađeni od Al-Cu orebrenih cevi.

REGULACIJA PROCESA SUŠENjA:
Automatska regulacija se ostvaruje preko mikroprocesorskog uređaja za vođenje procesa sušenja. Softver procesora podržava preko 100 različitih programa sušenja u zavisnosti od vrste drveta, ulazne vlage i drugih parametara

 

 

NAPOMENA:

Dimenzije sušare date u tabeli su promenljive i mogu se prilagođavati dimenzijama drvene građe. Za veće kapacitete, sušare se izrađuju kombinacijom tipova sušara datih u tabeli.

leaf konv sema

 

 

Crtež (šema) konvencionalne sušare za drvo

1. Linija vlaženjaleaf konv proc
2. Linija grejanja

3. Servo motor
4. Merne sonde
5. Ventilatorska grupa za cirkulaciju
6. Mikroprocesor

leaf konv dno 03

TEHNIČKI PODACI ZA KONVENCIONALNU SUŠARU ZA DRVO tip-SD
Tip
sušare
Kapacitet
sušare
Snaga
grejnih tela
Instalisana
el. energija
Dimenzije
Širina-V Visina-H Dužina-A Visina složaja-I
/ m3 kW kW mm mm mm mm
SD-10 10 50 6 4000 3350 4500 2500
SD-15 15 75 7.5 4000 3850 4500 3000
SD-20 20 100 9 4500 3850 6500 3000
SD-30 30 150 12 4500 4850 6500 4000
SD-40 40 200 12 6000 4850 6500 4000
SD-50 50 250 15 16000 4850 8500 4000
SD-70 70 350 18 7200 4850 8500 4000
SD-100 100 500 24 7200 4850 12500 4000