Štampa

Gasne instalacije i gasni kotlovi

Od 2004. godine PROGRES INŽENJERING započinje i radove iz oblasti gasifikacije.

Otpočinje sa projektovanjem i izvođenjem radova na polaganju distributivnog gasovoda (DGM) od polietilena radnog pritiska do 4 bara, izvođenjem radova unutrašnjih gasnih instalacija (nemereni deo) na objektima kolektivnog stanovanja i unutrašnjih gasnih instalacija na individualnim objektima kao i montažu i priključenje merno regulacionih stanica (MRS) na čelični gasovod do 16 bari sa izradom priključnog gasovoda i priključkom na distributivnu gasovodnu meržu.

Gas1bGas2

Takođe se bavi proizvodnjom i isporukom kućnih merno regulacionih setova (KMRS) G4 za individualne potrošače i industrijske potrošače kapaciteta do 500 m . Za individualne potrošače KMRS se isporučuje sa kutijom od plastificiranog lima ili u prohromskoj kutiji.

 Do sada je isprojektovano i izvedeno radova na DGM u dužini od 100 000 metara.