Štampa

Automatski transport hrane

Automatski transport hrane sastoji se od silosa za smeštaj hrane, pužnog transportera sa izuzimačem iz silosa i mehanizmom sa mašinom za transport hrane kroz sistem cevi pomoću lanca i pločica za pomeranje hrane.

Postoje dva tipa sistema za ishranu :
1. Sa dozatorima za ishranu krmača u prasilištu uz mogućnost individualnog podešavanja količine hrane za svaku krmaču i ručnim otvaranjem istovremeno svih dozatora u jednom odeljenju
2. Sa hranilicama sa prihvatnim ko{em (70-180 L), betonskim ili prohromskim valom u čekalištu, odgajalištu i tovilištu.

Oba sistema su automatizovana i startuju se ručno pomoću prekidača, a prekid rada je automatski nakon punjenja svih dozatora ili hranilica.